Menu
Nákupní košík

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti

Vážení klienti,
v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám. Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, je třeba, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: +421 944 26 28 95 Nebo pošlete email na: info@gravirovane.cz

Obsah
1. Kdo je správce vašich osobních údajů?
2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?
3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
4. K jakým účelům jste poskytli svůj souhlas?
5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?
6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
7. Kdo jsou naši obchodní partneři?
8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
9. Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?
10. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?


1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracovávání osobních údajů. Pro marketingové účely je správce vašich osobních údajů společnost: GRAVIROVANE s.r.o.

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby.
■ Základní identifikační údaje – jméno, sídlo, datum narození, adresa bydliště.
■ Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.
■ Sociodemografické údaje – statistické údaje o věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, počtu dětí.
■ Informace o využití produktů a služeb – jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám umíme doporučit vhodné produkty a služby.
■ Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, chatu, SMS zpráv.
■ Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje mohou obvykle sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.
■ Fotografie - slouží výlučně jako předloha pro výrobu objednaného zboží z obchodu www.fotoajandekok.hu, fotografie které nám byly dodány od zákazníků uchováváme pouze po dobu realizace objednávky a pro potřeby naplnění kupní smlouvy. Po dodání tyto fotografie odstraňujeme a v žádném případě neposkytujeme třetím stranám

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?
Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech.

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněny zacházet.

4. PRO JAKÉ ÚČELY JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?
Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:
■ nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,
■ automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,
■ průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami. Souhlas poskytnutý pro marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?
Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. K tomuto účelu používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.
Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Souhlas jste udělili společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.
Pokud nejste, ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.
Po uplynutí příslušné doby budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není nutný souhlas.

7. KDO JSOU NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI?
V souhlasu jste také souhlasili s nabídkami produktů a předáním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři rovněž dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

Obchodní partneři jsou:
EKOM s.r.o.
Slovenská pošta a.s.
Paceta/Zásilkovna
Google
Facebook

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
Ke zpracování dat pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracovávání osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů
Informace zahrnují zejména: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, období uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právě podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu
Zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i společnost Slovenská pošta a.s.a EKOM s.r.o. má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

Právo na omezení zpracování
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať̌. Právo na prenositeľnosť̌ údajov Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námítku můžete také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
S vaším podnětem nebo stížnostní ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?
Jednotlivá práva můžete uplatnit ve společnosti, a to telefonicky na lince: +421 910 906 352 ,posláním e-mailu na adresu: info@gravirovane.cz nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: GRAVIROVANE s.r.o. , Javorinská 1735/5, 911 04 Trenčín Veškeré informace a vyjádření k právům, která uplatníte, poskytujeme bezplatně.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti?
Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby as ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoli odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?
■ Kdo odvolání podává. Uveďte prosím vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás uměli identifikovat.
■ Komu odvolání podáváte. Odvolání můžete adresovat všem pobočkám, nebo pokud chcete zachovat posílání nabídek vybraných poboček, uveďte pouze ty, kterým chcete nebo nechcete povolit, aby vás dále kontaktovali.
■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět.
■ Váš vlastnoruční podpis.

Jak mohu poslat odvolání?
■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely lze poslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.
■ Písemným prohlášením zaslaným do sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.