Menu
Nákupní košík

Obchodní podmínky

Internetový obchod gravirovane.cz

I. Identifikace obchodníka

1.1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností

 

Obchodní jméno: GRAVIROVANE s.r.o
Adresa: Javorinská 1735/5, Trenčín 911 01, Slovenská republika

Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresní soud Trenčín, Oddíl Sro , Vložka číslo 40787/R
IČ: 53310225

DIČ: 2121347987

IČ DPH: SK2121347987
Bankovní účet: SK6683300000002801883287

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty

 

 

(dále také „Prodávající“ nebo „Obchodník“) a každou osobou, která je Kupujícím produktů nabízených Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy České republiky zejména zákonů: Zákon č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění . 40/1964 Sz . Občanský zákoník v platném znění,

 

1.2.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

 

Email: info@gravirovane.cz

Tel. č.: +421944262895

 

1.3Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv je:

 

GRAVIROVANE s.r.o Javorinská 1735/5, 91101 Trenčín, Slovenská republika

 

II. Definice pojmů

 

2.1.Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek, Obchodník v souladu se zákonem č.j. 108/2024 Sb . v platném znění, uvádí a definuje tyto pojmy:

 

2.2.Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi obchodníkem a spotřebitelem dohodnuta a uzavřena výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele, zejména využitím online rozhraní, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu

 

2. 3.Obchodník (dále také „Prodávající“) je osoba, která v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou, z ní vyplývajícím závazkem nebo při obchodní praktice jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání, a to i prostřednictvím jiné osoby, která jedná v její měně nebo na její účet.

 

2.4.Spotřebitelem je fyzická osoba, která v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou, z ní vyplývajícím závazkem nebo při obchodní praktice nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání.

 

2.5.Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá obchodník se spotřebitelem.

 

2.6. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a s pojmem Webové sídlo.

2.7.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.8.Trvanlivým médiem prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi uchovávat informace adresované spotřebiteli nebo obchodníkovi po dobu, která odpovídá účelu, který plní tyto informace, a způsobem, který umožňuje jejich nezměněnou reprodukci a použití v budoucnosti, zejména listina, e-mail, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta a pevný disk počítače.

 

III. Základní ustanovení

3.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Obchodníkem.

3.2.Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele se vztahují ustanovení zákona č. 1/2003. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

IV. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

 

4.1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizováno zejména využitím webového sídla Obchodníka, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

 

4.2.K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Obchodníkem dochází momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu bodu 4.1. těchto VOP Obchodníkem (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující v procesu vytváření objednávky).

V. Doba trvání kupní smlouvy

5.1.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího. A to zejména doručením a zaplacením produktů ve smyslu uzavřené kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva Kupujícího ve smyslu zákonné odpovědnosti za vady produktů ze strany Obchodníka.

VI. Kupní cena informace o kupní ceně

 

6.1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „ kupní cena “) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

 

6.2.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na Webovém sídle Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb včetně všech daní, přičemž je zřetelně uvedena na Webovém sídle Prodávajícího.

VII. Dodání produktů

7.1.V případě pokud si Kupující zvolil jako formu platby za objednávku platbu dobírkou. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 4.2. a nasl . těchto VOP.

7.1.1.V případě pokud si Kupující zvolil jako formu platby za objednávku jinou formu platby než platba dobírkou, Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 4.2. a nasl . těchto VOP a zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu. V případě, že byly splněny obě podmínky uvedené v bodě 7.1.1. těchto VOP (tzn. došlo-li k uzavření kupní smlouvy ak úhradě celkové ceny objednávky Prodávajícímu ), Prodávající je povinen dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek.

Obvyklá lhůta kdy Prodávající expeduje produkty je 5 dní ode dne uzavření kupní smlouvy nebo 5 dní ode dne zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.

VIII. Přechod vlastnického práva

8.1. Vlastnické právo k prodané věci a nebezpečí nahodilé zkázy, nahodilého zhoršení a ztráty věci přechází na Kupujícího okamžikem dodání.

 

IX. Způsoby platby

9.1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

9.1.1.Prodávající informuje Kupujícího o formách plateb za objednávku, které si může Kupující zvolit, na stránce https://www.gravirovane.sk/doprava-platba-a-dodanie

X. ​Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

10.1.V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů

10.2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

10.2.1. Formy Dopravy:

10.2.1.1.Prodávající informuje Kupujícího o formách dopravy, které si může Kupující zvolit na webovém sídle Prodávajícího v průběhu nákupního procesu, a to před uzavřením Kupní smlouvy na stránce https://www.gravirovane.sk/doprava-platba-a-dodanie

10.2.2.Ceny za Dopravu:

10.2.2.1.Prodávající informuje Kupujícího o cenách za jednotlivé formy doprav na webovém sídle Prodávajícího v průběhu nákupního procesu, a to před uzavřením Kupní smlouvy na stránce https://www.gravirovane.sk/doprava-platba-a-dodanie

10.3.V případě pokud celková kupní cena produktů v jedné objednávce Kupujícího je vyšší než částka 50 Eur, cena za jakoukoliv zvolenou formu dopravy je 0 Eur.

XI. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

11.1.Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka i bez uvedení důvodu ve lhůtě dle čl. 11.1. XII bod. 12.1 až 12.3 těchto VOP kromě smlouvy, jejímž předmětem je:

11.2.Poskytnutí služby, pokud došlo k úplnému poskytnutí služby a poskytování služby začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby , je-li podle smlouvy spotřebitel povinen zaplatit cenu,

11.3.Dodání nebo poskytnutí produktu, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který obchodník nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

11.4.Dodání zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo zboží vyrobeného na míru,

11.5.Dodání zboží, které podléhá rychlému snížení kvality nebo zkáze,

11.6.Dodání zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud ochranný obal byl po dodání porušen,

11.7.D odání zboží, které vzhledem ke své povaze může být po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

11.8.Dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit,

11.9.Provedení naléhavých oprav nebo údržby během návštěvy u spotřebitele, o kterou spotřebitel výslovně požádal obchodníka; to neplatí pro smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí jiné služby než oprava nebo údržba, a pro smlouvu, jejímž předmětem je dodání jiného zboží než náhradního dílu potřebného k provedení opravy nebo údržby, pokud byly smlouvy uzavřeny během návštěvy obchodníka u spotřebitele a spotřebitel si toto zboží nebo služby předem neobjednal,

11.10.Dodání zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů nebo softwaru v ochranném obalu, který byl po dodání porušen,

11.11.Dodání periodického tisku kromě jeho dodávání na základě smlouvy o předplatném,

11.12.Zboží zakoupené na veřejné dražbě,

11.13.Poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný účel než pro účel bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, pokud podle smlouvy má obchodník poskytnout tyto služby v přesně dohodnutém čase nebo v přesně dohodnuté lhůtě ,

11.14.Dodání digitálního obsahu, který obchodník dodává jinak než na hmotném nosiči, pokud dodání digitálního obsahu začalo a spotřebitel udělil výslovný souhlas se zahájením dodávání digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy zahájením dodávání digitálního obsahu, a obchodník poskytl spotřebiteli potvrzení podle § 17 ods. 12 písm. b) nebo odst. 1 písm. 13 písm. b) zákon č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění , je-li podle smlouvy spotřebitel povinen zaplatit cenu.

XII. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka

12.1.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka do

a)14 dní ode dne

převzetí zboží spotřebitelem podle bodu 12.4.

uzavření smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby,

uzavření smlouvy o dodávání vody, která není k prodeji v omezeném objemu nebo v určeném množství, a smlouvy o dodávce a odběru tepla,

uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu, který obchodník dodává jinak než na hmotném nosiči,

b)30 dnů ode dne uzavření smlouvy při nevyžádané návštěvě nebo v souvislosti s ní nebo na prodejní akci nebo v souvislosti s ní.

12.2.Pokud obchodník poskytl spotřebiteli zvláštní informace ohledně poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy při smlouvě uzavřené na dálku a smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 12.1., může spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka do

a)14 dnů ode dne, kdy obchodník dodatečně splnil informační povinnost, jde-li o běh lhůty podle 12.1., písm. a), nebo

b)30 dnů ode dne, kdy obchodník dodatečně splnil informační povinnost, jde-li o běh lhůty podle odst. 12.1 písm. b).

12.3.Pokud obchodník neposkytl spotřebiteli zvláštní informace ohledně poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy při smlouvě uzavřené na dálku a smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka ani podle bodu odstavce 12.2, spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka do 12 měsíců od uplynutí lhůty podle odstavce 12.1.

12.4.Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba kromě dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a)zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b)dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c)zboží dodává opakovaně po určitou dobu, okamžikem převzetí prvního zboží.

12.5.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka, jejichž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

12.6.Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu a byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy postačuje jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele, které vyjadřuje vůli spotřebitele odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy .

12.7. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.1. až 12.3. se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel nejpozději poslední den lhůty odešle oznámení o odstoupení od smlouvy obchodníkovi.

12.8.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu ke konkrétnímu produktu nebo produktům, pokud obchodník na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka dodal nebo poskytl více produktů.

12.9.Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

XIII. Práva a povinnosti spotřebitele po odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka

13.1.Spotřebitel je povinen do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory obchodníka podle bodu 12.1 zaslat zboží zpět nebo předat zboží obchodníkovi nebo osobě určené obchodníkem k převzetí zboží; to neplatí, jestliže obchodník navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím určené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží obchodníkovi nejpozději poslední den lhůty.

13.2.Při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka podle bodu 12.1. nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží obchodníkovi nebo osobě určené obchodníkem k převzetí zboží; to neplatí, pokud obchodník souhlasil, že náklady bude nést sám, nebo pokud obchodník nesplnil informační povinnost, tedy pokud obchodník neposkytl spotřebiteli zvláštní informace ohledně poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy při smlouvě uzavřené na dálku a smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka

13.3.Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží; to neplatí, nesplnil-li obchodník informační povinnost podle § 15 ods. 1 písm. f) Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění .

13.4.Spotřebitel je povinen uhradit obchodníkovi cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel podle § 19 ods. 1 Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka, jejichž předmětem je poskytnutí služby, dodávání vody, která není k prodeji v omezeném objemu nebo v určeném množství, nebo dodání tepla, a před zahájením poskytování plnění udělil výslovný souhlas podle § 17 ods. 10 písm. c) Zákona čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění, je-li celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena.

13.5.Spotřebiteli z uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory obchodníka podle 11.1. nevznikají kromě povinností podle bodů 13.1., 13.3. až 13.5. a povinnosti uhradit dodatečné náklady podle bodu 14.3. žádné další povinnosti nebo náklady.

XIV. Práva a povinnosti obchodníka po odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku a od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka

14.1.Obchodník je povinen do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě nebo v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dálku, smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory obchodníka nebo s doplňkovou smlouvou včetně nákladů na dopravu , dodání, poštovné a jiných nákladů a poplatků.

14.2.Obchodník je povinen vrátit spotřebiteli veškeré platby podle odstavce bodu 14.1. v rozsahu odpovídajícím odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel neodstoupil od celé smlouvy uzavřené na dálku nebo od celé smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka. Obchodník nemůže účtovat spotřebiteli dodatečné náklady za dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky.

14.3.Obchodník není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější běžný způsob dodání nabízený obchodníkem. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený obchodníkem.

14.4.Obchodník nemůže požadovat od spotřebitele úhradu nákladů za

a)poskytnutí služby, dodání vody, která není k prodeji v omezeném objemu nebo v určeném množství, nebo za dodání tepla během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodů 12.1. až 12.3. bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

obchodník neposkytl spotřebiteli informace podle § 15 ods. 1 písm. f) nebo písm. h) Zákon čj. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění nebo

spotřebitel neudělil obchodníkovi výslovný souhlas se zahájením poskytování služby nebo dodávání vody nebo tepla podle § 17 ods. 10 písm. c) zákon č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění ,

b)úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který obchodník dodává jinak než na hmotném nosiči, pokud :

spotřebitel neudělil obchodníkovi výslovný souhlas se zahájením dodávání digitálního obsahu podle § 17 ods. 10 písm. c) zákon č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění ,

spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

obchodník neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 17 ods. 12 písm. b) nebo odst. 1 písm. 13 písm. b) zákon č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění .

14.5.Obchodník není povinen při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka, jejichž předmětem je dodání zboží, vrátit spotřebiteli platby podle bodu 14.1. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět obchodníkovi, ledaže obchodník navrhne, že zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím určené osoby.

14.6.Obchodník je povinen vrátit spotřebiteli platby podle bodu 14.1. stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při jejich úhradě; tím není dotčeno právo obchodníka dohodnout se se spotřebitelem na jiném způsobu úhrady, pokud spotřebiteli nebudou v souvislosti s úhradou účtovány žádné poplatky.

14.7.Obchodník je povinen zajistit vyzvednutí zboží na vlastní náklady ve lhůtě podle odstavce 14.1., pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostory obchodníka bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy as přihlédnutím k povaze zboží není možné zboží odeslat zpět obchodníkovi poštou.

14.8.Jednostranné započtení pohledávek obchodníka a spotřebitele, které vzniknou odstoupením od smlouvy podle bodu 11.1., se zakazuje.

XV.Orgán dozoru

 

15.1.Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Trenčíně pro Trenčianský kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Tel. čj. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

XVI. Alternativní řešení sporů

 

16.1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb . o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt naleznete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ), nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http:/ /www.mhsr.sk/ , nebo přímo na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelských-sporov- 1 .

Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , nebo přímo na internetové stránce https:// webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk a v zákoně č. 122/2009. 391/2015 Sb . o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

 

XVII. Doplňující ustanovení

 

17.1.Prodávající neuzavře kupní smlouvu ani neprovede prodej, zprostředkování nebo dodání alkoholických nápojů /výrobků/, tabákových výrobků a dalších výrobků osobám (Kupujícím), které v momentě uzavření kupně-prodejní smlouvy nedovršily věk 18 let, a jejichž prodej je osobám mladším než 18 let zakázán, a to ve smyslu a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky. V návaznosti na uvedené, Prodávající ověří splnění podmínky dovršení věku 18 let Kupujícího, kontrolou věku prostřednictvím dokladu totožnosti Kupujícího /občanský průkaz, nebo pas/, a to při předávání objednávky do rukou Kupujícího. Uvedené Prodávající provede prostřednictvím pověřené osoby, který objednávku Kupujícímu má doručit. V případě, že Kupující nedovršil věk 18 let, případně pokud Kupující neprokáže nebo odmítne prokázat svůj věk, Prodávající objednávku Kupujícímu nepředá a kupní smlouva zanikne.

 

XVIII. Informace o přijatých kodexech

 

18.1.Obchodník informuje spotřebitele že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se Prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo několika zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem, nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

 

XIX. Hodnocení produktů spotřebiteli

 

19.1.Obchodník neprovádí kontrolu a omezování hodnocení produktů pouze na osoby, které produkt u obchodníka zakoupili.

 

XX. Závěrečná ustanovení

 

20.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním na Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

 

20.2.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

20.3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího dne 01.07.2024.ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY