Menu
Nákupní košík

Obchodní podmínky

Prodávající - provozovatel:

Internetový obchod gravirovane.cz vedený pod hlavičkou firmy:


GRAVIROVANE s.r.o.
Javorínska 1735/5
911 01 
Trenčín

Provoz:
Javorínska 1735/5
911 01
Trenčín

IČO: 53310225 
DIČ: 21213479087

Bankový účet:
Fio Banka 

Číslo účtu:2801883287
kód banky:2010Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.gravirovane.cz.

Článek 1

Všeobecná ustanovení

Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.gravirovane.cz mohou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Při nákupu v elektronickém obchodě www. gravirovane.cz vystupuje jako prodávající: GRAVIROVANE s.r.o.

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu se společností GRAVIROVANE s.r.o. uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Zbožím se pro potřeby této stránky rozumějí produkty, které se nacházejí v nabídce podle vystavených vzorů umístěných na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího za uvedené ceny.

Článek 2

Uzavření kupní smlouvy, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Kupní smlouva nabývá platnosti závazným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Objednávka bude potvrzena neprodleně po jejím doručení. Objednávka je prodávajícím závazně akceptována na základě e-mailového potvrzení kupujícímu o potvrzení přijaté objednávky. Prodávající neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, příp. jiných technických problémů.

Základní povinností prodávajícího je dodat na základě závazně akceptované objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství a kvalitě, zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně. Prodávající má dále povinnost předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží, spolu s fakturou jako daňovým dokladem. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Základní povinností kupujícího je převzetí zakoupeného nebo objednaného zboží, v opačném případě – při odmítnutí převzetí zásilky, se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit náklady na dopravu ve výši 70,- Kč

Dále je kupující povinen potvrdit v dodacím nebo přepravním listu převzetí zboží svým podpisem (v případě právnické osoby i razítkem) nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě a na místo dohodnutém smluvními stranami – uvedeném při objednávání zboží.

Článek 3

Postup při objednávání

Zákazník si může přes elektronický obchod www. gravirovane.cz objednat jakékoli zboží, u kterého je umístěno tlačítko "do košíku".

Po stisku tlačítka "do košíku" se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu.

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému o čemž bude uživatel (po tomto kroku kupující) informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky.

Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky prodávajícímu, souhlasí s obchodními a jinými podmínkami uvedenými na stránkách elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva”).

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od těchto všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek 4

Platební podmínky a ceny

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Zboží se zvýhodněnou cenou jsou označeno jako akce. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho elektronického obchodu www.gravirovane.cz s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

Platbu za produkty lze realizovat pomocí platební brány GOPAY a zaplatit tak jakoukoli platební kartou nebo bankovním převodem.

Článek 5

Dodací podmínky

Objednané zboží odesíláme způsobem, který si vybere kupující:

- jako zásilku na odběrné místo Packeta
- kurýrem Packeta


Dodací lhůta zboží jsou zpravidla 3 - 5 pracovních dnů, v závislosti na objednaném zboží  a  dle typu platby. Nejpozději však 10-15 pracovních dnů.

Článek 6

Záruční doba

Na zboží zakoupené na stránce www.gravirovane.cz platí standardní, dvouletá záruční doba.

Článek 7

Reklamační podmínky

Na celý sortiment je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil reklamované zboží spolu se všemi doklady, které mu byly vydány v rámci vyřízení objednávky (doklad o koupi, záruční list, vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy). K reklamaci je třeba připojit také popis charakteru vady. V případě, že kupující vrací poškozené zboží, musí jej vrátit kompletní tak, jak jej převzal (doklad o koupi, záruční list).

Reklamace jsou vyřizovány v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamace. Informace o průběhu vyřizování reklamace jsou zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou v objednávce reklamovaného zboží. Pokud kupující vyžaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

Prodejce neodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami GRAVIROVANE s.r.o., se řídí zákonem č.7. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Článek 8

Osobní údaje, jejich zpracování a ochrana

Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou zpracovány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.428/2002 Sb. a slouží výhradně pro potřeby internetového obchodu www.gravirovane.cz.

Všechny svěřené osobní údaje nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Údaje slouží výlučně pro potřeby prodávajícího, související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy, socio-demografického zpracování a pro marketingové účely prodávajícího.

Pokud má zákazník zájem o zasílání reklamních materiálů internetovým obchodem, po udělení souhlasu, mu budou tyto zasílány. Rozhodne-li se, že dále nechce reklamní materiály odebírat, bude se moci z odebírání novinek odhlásit a tyto mu nebudou dále zasílány.

Článek 9

Právo odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti. Pokud prodávající splnil informační povinnosti dodatečně, nejpozději do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti.

2. Pokud prodávající nesplní informační povinnosti ani dodatečně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího.

3. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn v závěru obchodních podmínek a zároveň doručován kupujícímu společně se zbožím, fakturou.

4. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, kupujícího a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese kupující. Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí kupující předat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o pořízení apod.), které převzal při jeho koupi. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsaná kupujícím. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od začátku ruší.

7. Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy:

(a) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

(b) Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

(c) Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

(d) Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


8. Povinnosti kupujícího při odstoupení od smlouvy:

(a) Kupující je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

(b) Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

(c) Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Článek 10

Používání materiálů ze stránky

Všechny materiály na internetovém obchodě www.gravirovane.cz jsou ve výhradním vlastnictví GRAVIROVANE s.r.o.. Jakékoliv kopírování, používání a šíření materiálů z této stránky není povoleno.

Článek 11

Alternativní řešení sporů

Podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Jsou-li na alternativní řešení sporu příslušné několik subjektů alternativního řešení sporů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Na ustanovení smlouvy, která zavazují spotřebitele podat návrh na předem určený subjekt alternativního řešení sporů, se nepřihlíží.


Návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu na doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má, b) přesné označení prodávajícího,

c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,

d) označení, čeho se spotřebitel domáhá,

e) datum, kdy se spotřebitel obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný,

f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci, ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu.

K návrhu spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu.

Alternativní řešení sporu začíná dnem doručení úplného návrhu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekt alternativního řešení sporů oznámí stranám sporu zahájení alternativního řešení sporu a zároveň prodávajícímu doručí návrh spolu s přiloženými doklady a výzvou, aby se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v návrhu ve stanovené lhůtě.


Subjekt alternativního řešení sporů současně s oznámením strany sporu informuje o tom, že:

a) nemusí být zastoupeny právním zástupcem,

b) mají možnost využít nezávislého poradenství, zastupování nebo pomoci třetí osoby,

c) zahájením alternativního řešení sporu není dotčeno jejich právo domáhat se ochrany svých práv u soudu,

d) spotřebitel má možnost ukončit účast na alternativním řešení sporu v kterémkoli jeho stádiu,

e) prodávající, který neposkytne subjektu alternativního řešení sporů součinnost, se dopustí správního deliktu podle § 27 ods. 2 a jeho obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání může být zveřejněno na webovém sídle subjektu alternativního řešení sporů podle § 15 ods. 5,

f) návrh bude odložen, pokud spotřebitel navzdory výzvě subjektu alternativního řešení sporů neposkytne součinnost potřebnou k alternativnímu řešení sporu. Strany sporu jsou povinny spolupracovat se subjektem alternativního řešení sporů a poskytovat mu potřebnou součinnost k dosažení rychlého a efektivního průběhu alternativního řešení sporu.

Subjekt alternativního řešení sporů je při alternativním řešení sporu povinen postupovat nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí, s cílem urovnání sporu a přihlížet přitom k ochraně práv a oprávněných zájmů stran sporu. Pokud je po důkladném zhodnocení všech zjištěných skutečností a vyjádření stran sporu zřejmé, že strany sporu mají zájem o smírné vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska. Odůvodněné stanovisko subjekt alternativního řešení sporů doručí stranám sporu. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Oprávněná právnická osoba může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu v částce, kterou zveřejní na svém webovém sídle. Poplatek podle první věty nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty. Oprávněná právnická osoba může od spotřebitele požadovat zaplacení poplatku nejprve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.


Subjekt alternativního řešení sporů po zahájení alternativního řešení sporu návrh odloží, pokud:

a) zjistí, že ve věci, které se návrh týká,

1. bylo dříve zahájeno alternativní řešení sporu před jiným subjektem alternativního řešení sporů,

2. rozhodl soud nebo rozhodčí soud,

3. byla uzavřena dohoda o mediaci nebo

4. bylo ukončeno alternativní řešení sporu podle § 20 ods. 1 písm. a) až e),

b) spotřebitel navzdory výzvě subjektu alternativního řešení sporů neposkytne součinnost potřebnou k alternativnímu řešení sporu,

c) spotřebitel prohlásí, že se rozhodl ukončit svou účast na alternativním řešení sporu,

d) strany sporu nevyjádří písemný souhlas s postupem podle § 16 ods. 5 a současně nelze spor postoupit jinému subjektu alternativního řešení sporů,

e) na základě skutečností zjištěných během alternativního řešení sporu není zřejmé, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele.

Alternativní řešení sporu končí dnem:

a) uzavření dohody podle,

b) vydání odůvodněného stanoviska,

c) odložení návrhu podle,

d) úmrtí nebo prohlášení za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou osobou,

e) zániku bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou,

f) vyškrtnutí oprávněné právnické osoby ze seznamu.

Odkaz na platformu alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů:

Článek 12

Záverečné ustanovenia

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (vždy zahrnující i dodací, platební, reklamační a jiné podmínky uvedené na internetové stránce prodávajícího) se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy a kupující svou objednávkou potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY