Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme zboží (platí v případě, že zboží z objednávky je dodáno najednou) nebo kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední (platí v případě, že zboží z objednávky je doručováno odděleně vícekrát).

 

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám zaslali v potvrzení objednávky. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.gravirovane.cz  a to prostřednictvím "On-line formuláře na odstoupení od smlouvy". Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (potvrzujícím e-mailem) na vámi uvedenou adresu v on-line formuláři.

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího nebo poskytnutí přepravy zboží.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.


Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Předpokládaný odhad těchto nákladů je 150, - Kč s DPH.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.