Menu
Nákupní košík

Reklamační řád

Reklamační podmínky

Na celý sortiment je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil reklamované zboží spolu se všemi doklady, které mu byly vydány v rámci vyřízení objednávky (doklad o koupi, záruční list, vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy). K reklamaci je třeba připojit také popis charakteru vady. V případě, že kupující vrací poškozené zboží, musí jej vrátit kompletní tak, jak jej převzal (doklad o koupi, záruční list).

Reklamace jsou vyřizovány v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamace. Informace o průběhu vyřizování reklamace jsou zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou v objednávce reklamovaného zboží. Pokud kupující vyžaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

Prodejce neodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami GRAVIROVANE s.r.o., se řídí zákonem č.7. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.


Právo odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti. Pokud prodávající splnil informační povinnosti dodatečně, nejpozději do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti.

2. Pokud prodávající nesplní informační povinnosti ani dodatečně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího.

3. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn v závěru obchodních podmínek a zároveň doručován kupujícímu společně se zbožím, fakturou.

4. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, kupujícího a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese kupující. Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí kupující předat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o pořízení apod.), které převzal při jeho koupi. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsaná kupujícím. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od začátku ruší.

7. Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy:

(a) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

(b) Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

(c) Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

(d) Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


8. Povinnosti kupujícího při odstoupení od smlouvy:

(a) Kupující je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

(b) Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

(c) Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.